Velkommen til
Hvem er vi?
   °  Kirkeudvalg
   °  Landsdelspræst
   °  Kontaktpræst
   °  Vedtægter
     °  2020
     °  2009
     °  1994
   °  Nyt fra ØST
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Hvem er vi? > Vedtægter > 2020

2020

Gældende:

§1
Udvalgets opgave er i det geografiske område at fremme kirkeligt arbejde blandt hørehæmmede (herunder døvblevne), at medvirke til at skabe gode høreforhold - såvel auditive som visuelle - i kirkerne og at samarbejde med præsterne for hørehæmmede om rammerne for deres arbejde.

Stk. 2
Udvalget står under tilsyn af biskoppen over Haderslev stift.

Stk. 3
Udvalget består af 11 medlemmer, jf. dog § 4, stk. 5.

§2
Fra hver region vest for Storebælt (Region Nord, Region Midt og Region Syddanmark) vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter. De sognepræster vest for Storebælt, som under rådighedsordningen virker som kontaktpræster for hørehæmmede, udpeger 1 medlem og 1 suppleant. Endvidere er præsten for de hørehæmmede vest for Storebælt (landsdelspræsten) født medlem af udvalget.

§ 3 (opstillingsmøde med kandidatlister og valglister)
Inden valget vælger udvalget en valgbestyrelse bestående af 3 medlemmer af udvalget (en fra hver region) og landsdelspræsten. Valgbestyrelsen har ansvaret for tilrettelæggelse og afviklingen af valget.

Stk. 2
I en periode op til valget arrangerer valgbestyrelsen i samarbejde med landsdelspræsten en gudstjeneste i hver region med efterfølgende opstillingsmøde.

Stk. 3 (valgliste)
Ved opstillingsmødet udfærdiges en valgliste, hvor alle fremmødte medlemmer af folkekirken, som er bosiddende i regionen og som opfylder betingelserne for valgret, jf. § 5, stk. 2, kan lade sig skrive på som stemmeberettigede til en evt. afstemning til udvalget. Personer, der opfylder betingelserne for at komme på valglisten, men som ikke kan være til stede ved opstillingsmødet, har mulighed for ved fuldmagt til en af de tilstedeværende medlemmer at blive optaget på valglisten.

Stk. 4 (kandidatliste)
Ved opstillingsmødet kan alle fremmødte medlemmer af folkekirken, som er bosiddende i den pågældende region og som opfylder betingelserne for valgbarhed, jf. § 5, stk. 1, lade sig opstille som kandidater til udvalget ved at lade sig opstille på kandidatlisten. Hvis vedkommende ikke har mulighed for at være tilstede, kan samtykke til opstilling foreligge i form af en fuldmagt fra den pågældende. Det registreres, om kandidaten er døvbleven.

Stk. 5
Valgbestyrelsen skal efterfølgende og inden valget sikre, at valglisten suppleres med personer, som fejlagtigt ikke er optaget på valglisten - og at alle på kandidatlisten er valgbare. Valgbestyrelsen skal ligeledes sikre, at såvel valglisten som kandidatlisten består af medlemmer af folkekirken, som er fyldt 18 år og som er bosiddende i den pågældende region. Valgbestyrelsens afgørelse kan påklages til Kirkeministeriet.

§ 4 (afstemning ud fra kandidatlister og valglister) Valghandlingen foregår ved, at valgbestyrelsen i samarbejde med landsdelspræsten, inden 1. søndag i advent, arrangerer endnu en gudstjeneste i regionen med efterfølgende valghandling.

Stk. 2
Såfremt der er flere end 3 kandidater på kandidatlisten i den enkelte region, afholdes valghandlingen i forbindelse med den i § 4, stk. 1, nævnte gudstjeneste. Valghandlingen foregår ved hemmelig afstemning.

Stk. 3
Vælgere er de personligt fremmødte, som har indskrevet sig på valglisten.

Stk. 4
De tre kandidater, der får flest stemmer er valgt til udvalget. De øvrige kandidater bliver stedfortrædere i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5
Hvis der blandt de således valgte er mindst 1 døvblevent ud- valgsmedlem, er udvalget fuldtalligt og består af 11 medlemmer. Hvis der ikke mindst er 1 døvblevent udvalgsmedlem blandt de såedes valgte, kan udvalget udpege 1 døvblevent medlem og 1 stedfortræder for denne. I så fald består udvalget af 12 medlemmer. Den udpegede døvblevne skal være bosiddende i regioner vest for Storebælt, være fyldt 18 år og være medlem af folkekirken.

Stk. 6
I øvrigt fastsætter valgbestyrelsen alle til valgets foretagelse fornødne frister samt nærmere bestemmelser vedrørende kandidatopstilling, stemmeafgivning m.v.

Stk. 6
I øvrigt fastsætter valgbestyrelsen alle til valgets foretagelse fornødne frister samt nærmere bestemmelser vedrørende kandidatopstilling, stemmeafgivning m.v.

Samtlige bekendtgørelser vedrørende valget, herunder om tid og sted for de i § 3, stk. 2 og § 4 nævnte gudstjenester, opstilling af kandidater, valgets afholdelse og resultatet af valget m.m. sker dels ved de ordinære gudstjenester i regionen dels på hjemmesiden hørgodt.dk og i kirkebladet Hør Godt samt tillige på anden efter valgbestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde.

Stk. 7
Ekstraordinært valg kan afholdes efter Kirkeministeriets bestemmelse. Tidspunktet for valgets afholdelse fastsættes i sådanne tilfælde af Kirkeministeriet.

§5
Som medlem af udvalget kan vælges ethvert medlem af folkekirken, som har bopæl i den pågældende region og er fyldt 18 år. Den pågældende skal tillige have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for funktionsperiodens start.

Stk. 2
Den samme kreds af personer, som nævnt i stk. 1, har valgret og kan optages på valglisten.

§6
Medlemmerne vælges for en periode på 4 år svarende til valgperioden for menighedsråd. Mandaterne bortfalder dog i intet tilfælde, før nyvalg har fundet sted.

§7
De nyvalgte og evt. udpegede medlemmer afgiver på det konstituerende møde en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede erhverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske kirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indtræder i udvalget, og som ikke tidligere har været medlemmer af Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede vest for Storebælt (udvalget) eller af et menighedsråd.

Stk. 2
Hvert år inden kirkeårets begyndelse vælger udvalget ved hemmelig afstemning formand og næstformand for det kommende år. Formanden og næstformanden vælges blandt udvalgets medlemmer. I afstemningen deltager udvalgets medlemmer med undtagelse af landdelspræsten og repræsentanten for kontaktpræsterne.

§8
Stedfortræderen indtræder i udvalget, når et medlem dør eller udtræder af udvalget.

Stk. 2
Når et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 6 måneder, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i udvalget.

Stk. 3
Et medlem skal udtræde af udvalget, såfremt betingelserne for at blive valgt som medlem ikke længere er opfyldt, jfr. § 5, stk. 1.

Stk. 4
Udvalget afgør, om betingelserne for lovligt forfald, jfr. stk. 2, eller for udtræden, jfr. stk. 3, er opfyldt. Udvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen, hvis afgørelse kan påklages til kirkeministeren.

§9
Udvalgets beslutninger træffes i møder ved almindelig stemmeflerhed. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Er der uenighed i udvalget om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen.

§ 10
Udvalget afgiver en skriftlig udtalelse til biskoppen over Haderslev stift om ansøgninger til stilling som præst for hørehæmmede vest for Storebælt.

§ 11
Forinden afgivelse af den i § 10 nævnte udtalelse afholdes et møde mellem biskoppen og udvalget. Mødet berammes og ledes af biskoppen, der bistås af en tolk og/eller skrivetolk efter udvalgets ønske.

Stk. 2
På mødet gennemgår biskoppen ansøgningerne.

Stk. 3
Efter anmodning fra et udvalgsmedlem eller såfremt biskoppen finder det ønskeligt, afholdes der endnu et orienterende møde, der ligeledes berammes og ledes af biskoppen.

§ 12
Udvalgets udtalelse skal behandles på et udvalgsmøde, hvor præsten og den af kontaktpræsterne valgte repræsentant ikke deltager.

§ 13
Biskoppen fremsender udvalgets udtalelse til kirkeministeren sammen med sin indstilling om ansættelse i stillingen.

§ 14
Udvalget modtager en driftsbevilling fra fællesfonden. Udvalget er ansvarligt for budget og regnskab vedrørende udvalgets aktiviteter.

Stk. 2
Udvalget er en regnskabsførende institution under fællesfonden, jf. senest bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 § 2, stk. 2 Udvalget disponerer bevillingen og udarbejder budget og regnskab i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3
Hvert år inden 1. april udarbejder udvalget et budgetforslag for det kommende regnskabsår, herunder et beløb til fremme af det kirkelige liv blandt hørehæmmede i området. Budgetforslaget indsendes inden den 1. maj til stiftsøvrigheden til godkendelse og fremsendes af stiftet til Kirkeministeriet senest 1. juni, jf. bekendtgørelse nr.813 af 24. juni 2013 § 2, stk. 2, § 9, stk. 2 og 3.

Stk. 4
Udvalget indsender regnskab for sidste års bevilling senest den 1. marts til stiftsøvrigheden til godkendelse, og regnskabet fremsendes af stiftet til Kirkeministeriet senest den 1. april.

§ 15
Udvalget vælger af sin midte en kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en regnskabsfører f.eks. en kirkefunktionær eller delegeres til en professionel kasserer. Udvalget kan tegne en kautionsforsikring for kassereren.

Stk. 2
Formanden kan ikke vælges til kasserer.

Stk. 3
Størrelsen af et evt. honorar til kassereren skal godkendes af biskoppen.

Stk. 4
Udvalget fastsætter en vedtægt for kassererens forretningsområde.

Stk. 5
Valget har virkning for 1 år ad gangen.

Stk. 6
Skulle den valgte kasserer afgå ved døden eller udtræde af udvalget under funktionsperioden, foretages nyt valg til den ledige post for resten af funktionsperioden.

§ 16
Nærværende vedtægt kan alene ændres af Kirkeministeriet.

§ 17
Nærværende vedtægt træder i kraft ved Kirkeministeriets godkendelse.

Godkendt af Kirkeministeriet ved brev af 16. december 2020

Hent vedtægter i pdf her

 

 

[ admin ]