Velkommen til
Hvem er vi?
   °  Kirkeudvalg
   °  Landsdelspræst
   °  Kontaktpræst
   °  Vedtægter
     °  2020
     °  2009
     °  1994
   °  Nyt fra ØST
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Hvem er vi? > Vedtægter > 2009

2009

Historisk:

Vedtægt for Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Vest for Storebælt

VED nr. 3 af 15/5 2009

§ 1
Udvalgets opgave er i det geografiske område at fremme kirkeligt arbejde blandt hørehæmmede (herunder døvblevne), at medvirke til at skabe gode høreforhold - såvel auditive som visuelle - i kirkerne og at samarbejde med præsterne for hørehæmmede om rammerne for deres arbejde. 

Stk. 2
Udvalget står under tilsyn af biskoppen over Haderslev stift.

 

§ 2
Udvalget består af mindst 11 og højest 12 medlemmer.

Stk. 2
Fra hver region vest for Storebælt udpeges 3 medlemmer og 2 suppleanter. De sognepræster vest for Storebælt, som under rådighedsordningen virker som kontaktpræster for hørehæmmede, udpeger 1 medlem og 1 suppleant. Endvidere er præsten for de hørehæmmede vest for Storebælt født medlem af udvalget. 

Stk. 3
Høreforeningen udpeger gennem sine regionsafdelinger og de tilhørende lokalafdelinger de 3 medlemmer og 2 suppleanter. Udpegningen foregår ved en valgprocedure. De bosatte hørehæmmede under hver lokalafdeling foretager opstilling af 1-2 kandidater. Lokalafdelingen inviterer afdelingens bosatte hørehæmmede til et lokalt opstillingsmøde. Her udfærdiges en opstillingsliste, som sendes til det siddende folkekirkelige udvalg for hørehæmmede vest for Storebælt. Udvalget sorterer listerne regionsvis og udformer regions-stemmesedler, som fremsendes til de bosatte hørehæmmede i regionen. Hver hørehæmmet under lokalafdelingen må sætte 1 kryds. De 3 medlemmer, der har fået flest stemmer, betragtes herefter som udpeget af Høreforeningens lokalafdelinger, og som suppleanter anses de 2 kandidater for udpeget, som har fået næstflest stemmer. I tilfælde af stemmelighed afgøres udpegningen ved lodtrækning. Medlemskab af Høreforeningen er ikke en forudsætning for valgbarhed eller valgret.

Stk. 4
Hvis der blandt de således udpegede er mindst 1 døvblevent udvalgsmedlem, er udvalget komplet og består af 11 medlemmer. Hvis der ikke mindst er 1 døvblevent udvalgsmedlem blandt de således udpegede, kan Høreforeningen foranledige udpegningen af 1 døvblevent medlem og 1 suppleant for denne, således at udvalget altid har mindst 1 døvblevent medlem. I så fald består udvalget af 12 medlemmer. De udpegede af Høreforeningen skal være bosiddende i regioner vest for Storebælt.

 

§ 3
Som medlem af udvalget kan udpeges ethvert medlem af folkekirken, som har bopæl i den pågældende del af landet og er fyldt 18 år. Den pågældende skal tillige have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for funktionsperiodens start.


§ 4
Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år svarende til valgperioden for menighedsråd.

 

§ 5
De udpegede medlemmer afgiver på det første konstituerende møde i hver periode en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede erhverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske kirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indtræder i udvalget, og som ikke tidligere har været medlemmer af Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede øst for Storebælt eller af et menighedsråd.

Stk. 2
Hvert år inden kirkeårets begyndelse vælger udvalget ved hemmelig afstemning formand og næstformand for det kommende år. I afstemningen deltager udvalgets medlemmer med undtagelse af præsten for de hørehæmmede og repræsentanten for kontaktpræsterne.


§ 6
Suppleanten indtræder i udvalget, når et medlem dør eller udtræder af udvalget.

Stk. 2
Når et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 6 måneder, indkalder formanden suppleanten til førstkommende møde i udvalget.

Stk. 3
Et medlem skal udtræde af udvalget, såfremt betingelserne for at blive udpeget som medlem ikke længere er opfyldt, jfr. § 3. Stk. 4. Udvalget afgør, om betingelserne for lovligt forfald, jfr. stk. 2, eller for udtræden, jfr. stk. 3, er opfyldt. Udvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen, hvis afgørelse kan påklages til kirkeministeren. 

 

§ 7
Udvalgets beslutninger træffes i møder ved almindelig stemmeflerhed. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2
Udvalgets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt.

Stk. 3
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Er der uenighed i udvalget om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen.


§ 8
Udvalget afgiver en skriftlig udtalelse til biskoppen over Haderslev stift om ansøgninger til stilling som præst for hørehæmmede vest for Storebælt.


§ 9
Forinden afgivelse af den i § 8 nævnte udtalelse afholdes et møde mellem biskoppen og udvalget. Mødet berammes og ledes af biskoppen, der bistås af en tolk og/eller skrivetolk efter udvalgets ønske.

Stk. 2
På mødet gennemgår biskoppen ansøgningerne.

Stk. 3
Efter anmodning fra et udvalgsmedlem eller såfremt biskoppen finder det ønskeligt, afholdes der endnu et orienterende møde, der ligeledes berammes og ledes af biskoppen. 

 

§ 10
Udvalgets udtalelse skal behandles på et udvalgsmøde, hvor præsten og den af kontaktpræsterne valgte repræsentant ikke deltager.

 

§ 11
Biskoppen fremsender udvalgets udtalelse til kirkeministeren sammen med sin indstilling om ansættelse i stillingen.

 

§ 12
Udvalget modtager en driftsbevilling fra fællesfonden. Udvalget er ansvarligt for budget og regnskab vedrørende udvalgets aktiviteter.

Stk. 2
Udvalget er en regnskabsførende institution under fællesfonden, jf. senest bekendtgørelse nr. 1504 af 14. december 2006, § 2, stk. 2. Udvalget disponerer bevillingen og udarbejder budget og regnskab i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3
Hvert år inden 1. april udarbejder udvalget et budgetforslag for det kommende regnskabsår, herunder et beløb til fremme af det kirkelige liv blandt hørehæmmede i området. Budgetforslaget indsendes inden den 1. maj til stiftsøvrigheden til godkendelse og fremsendes af stiftet til Kirkeministeriet senest 1. juni, jf. bekendtgørelse nr. 1504 af 14. december 2006, § 9, stk. 2 og 3.

Stk. 4
Udvalget indsender regnskab for sidste års bevilling senest den 1. marts til stiftsøvrigheden til godkendelse, og regnskabet fremsendes af stiftet til Kirkeministeriet senest den 1. april.

 

§ 13
Udvalget vælger af sin midte en kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en regnskabsfører f.eks. en kirkefunktionær eller delegeres til en professionel kasserer. Udvalget kan tegne en kautionsforsikring for kassereren.

Stk. 2
Formanden kan ikke vælges til kasserer.

Stk. 3
Størrelsen af et evt. honorar til kassereren skal godkendes af biskoppen.

Stk. 4
Udvalget fastsætter en vedtægt for kassererens forretningsområde.

Stk. 5
Valget har virkning for 1 år ad gangen.

Stk. 6
Skulle den valgte kasserer afgå ved døden eller udtræde af udvalget under funktionsperioden, foretages nyt valg til den ledige post for resten af funktionsperioden.

 

§ 14
Nærværende vedtægt kan alene ændres af Kirkeministeriet. 

 

§ 15
Nærværende vedtægt træder i kraft ved Kirkeministeriets godkendelse.

Godkendt af Kirkeministeriet ved skrivelse af 15. maj 2009

 

[ admin ]