Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Online-gudstjeneste
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
   °  Fakta om Teleslynge
   °  Vedligeholdelse og anskaffelse
   °  Vejledning
   °  Bygningsreglement
   °  Teleslyngecirkulære
Højttalere i kirken
Tolk
Refugieophold/REJSE
Præstegårdsaften
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser

 

> Velkommen til > Teleslynge > Bygningsreglement

Bygningsreglement

Nedenstående tekst mangler pt. at blive opdateret i forhold til det nye bygningsreglement BR-18.
Indtil det sker, henvises til BR-18, hvor opmærksomheden skal rettes mod §217 og §218.

Forældet tekst fra denne hjemmeside:
Bygningsreglement BR-10 stiller følgende krav til installation og vedligeholdelse af teleslyngeanlæg.
Her står der følgende i § 8.1, stk. 12 og stk. 11:

§ 8.1, stk. 12:

Bygningsreglementets Bestemmelse:
"I forsamlingslokaler, herunder i rum, der er indrettet til fælles aktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende installation målrettet hørehandicap på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.".

Bygningsreglementets Vejledning:
"De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale, som er offentligt tilgængelige for publikum. Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og fx mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet.

Alle  installationer bør opfylde DS/EN 60118-4, Elektroakustik - Høreapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til høreapparater - Tekniske krav.

Hvis der vælges en anden løsning end fast installation af teleslyngeanlæg på minimum samme niveau, skal tilhørende udstyr være tilpasset antallet af publikum.

For at sikre at den valgte installation er funktionsdygtig, når den anvendes, anbefales det at teste installationen regelmæssigt.".

Statens Byggeforskningsinstituts Anvisning til stk. 12 (SBI-anvisning 230):
"En teleslynge sender lyden fra for eksempel mikrofonanlæg, højttaleranlæg, biograffilm og tv ud som et elektrisk signal til brugere af høreapparater. Teleslynger bør være planlagt, installeret og vedligeholdt korrekt for at fungere godt for brugerne. Store lokaler kan kræve opdeling af teleslyngen i flere mindre sløjfer, og det kan være nødvendigt at placere kablerne under gulvniveau for at opnå en passende feltstyrke i den rigtige højde.

En hensigtsmæssig installation forudsætter:

  • Ensartet og tilstrækkelig høj feltstyrke i hele lokalet.
  • Ubetydelig interferens med anlæg i andre lokaler, fx biografsale.
  • Afprøvning af anlæggets funktion i forhold til DS/EN 60118-4 (Dansk Standard, 2007b).

Ved projektering af fast teleslynge i rum, der grænser op til andre rum, hvor der skal kunne anvendes selvstændige teleslyngeanlæg, fx boliger, møderum og biografer, må der vælges en installation, som afgrænser teleslyngens elektriske felt til det enkelte rum alene. I modsat fald vil signalerne overlappe.

Det anbefales at teste systemet inden brug og efterfølgende mindst hvert halve år.

Ved installation i eksisterende lokaler kan alternative løsninger være baseret på for eksempel infrarød kommunikation eller FM-radiobølger, hvis en fast teleslynge ikke kan installeres. Personer med høreapparater skal da i stedet have mulighed for at låne en bærbar modtager med hals-teleslynge. I disse tilfælde er det vigtigt med et velfungerende system til information, udlevering, indsamling og vedligeholdelse af de udleverede enheder".

§ 8.1, stk. 11:

Bygningsreglementets Bestemmelse:
"Med henblik på at kunne gøre bygninger tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser, skal installationer i bygninger, der indeholder forsamlingslokaler, under hensyntagen til de tekniske muligheder projekteres og forberedes, så der er mulighed for installation og anvendelse af tekniske hjælpemidler for personer med handicap".

Bygningsreglementets Vejledning:
"Bestemmelsen sikrer, at der allerede ved planlægning og projektering af en bygnings installationer så vidt muligt tages højde for, at tekniske hjælpemidler for personer med handicap kan bruges i byggeriet uden at dette nødvendiggør større ændringer i installationerne og fremføringen af de tilhørende ledninger med videre".

Statens Byggeforskningsinstituts Anvisning til stk. 12 (SBI-anvisning 230):
"Som eksempel kan nævnes forberedelse af faste teleslyngeanlæg, se også stk. 12 i dette kapitel. Elektrisk støj fra andre el-installationer kan gribe forstyrrende ind i brugen af høreteknisk udstyr og høreapparater, hvorfor der bør vælges installationer med lille afgivelse af elektrisk støj. Problemer med lavfrekvent støj fra elektriske installationer vil desuden ofte kunne afhjælpes ved at jordforbinde installationerne. Det er derfor vigtigt, at der fremføres jordforbindelse".

Link til Bygningsreglementet (se stk. 12 og 11)
Link til Statens Byggeforskningsinstituts anvisninger (se stk. 12 og 11)

 

[ admin ]