Velkommen til
Hvem er vi?
   °  Kirkeudvalg
   °  Landsdelspræst
   °  Kontaktpræst
   °  Vedtægter
     °  2020
     °  2009
     °  1994
   °  Nyt fra ØST
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Hvem er vi? > Vedtægter > 1994

1994

Historisk:

Ved. 2 - 11. oktober 1994
 
Vedtægt for Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede vest for Storebælt
───────────────────────────────────────
 
§ 1. Udvalgets opgave er i det geografiske område at fremme kirkeligt arbejde blandt hørehæmmede (herunder døvblevne), at medvirke til at skabe gode høreforhold - såvel auditive som visuelle - i kirkerne og at samarbejde med præsterne for hørehæmmede om rammerne for deres arbejde.
 
Stk. 2. Udvalget står under tilsyn af biskoppen over Haderslev stift.
 
§ 2. Udvalget består af mindst 10 og højest 12 medlemmer.
 
Stk. 2. Landsforeningen for Bedre Hørelse udpeger gennem sine amtsafdelinger 1 medlem og 1 suppleant fra hvert amt vest for Storebælt. De sognepræster vest for Storebælt, som under rådighedsordningen virker som kontaktpræster for hørehæmmede, udpeger 1 medlem og 1 suppleant. Endvidere er præsten for de hørehæmmede vest for Storebælt født medlem af udvalget.
 
Stk. 3. Hvis der blandt de af amtsafdelingerne udpegede er 2 døvblevne udvalgsmedlemmer, og disse udvalgsmedlemmer kan godkendes af de døvblevnes organisation DBA, er udvalget komplet og består af 10 medlemmer. Hvis ikke der er sådanne 2 døvblevne udvalgsmedlemmer blandt de af amtsafdelingerne udpegede, udpeger de døvblevnes organisation DBA et eller to medlemmer, således at udvalget altid har mindst 2 døvblevne medlemmer. I så fald består udvalget af 11 eller 12 medlemmer afhængigt af, om der af amtsafdelingerne er udpeget et eller intet medlem, der tillige repræsenterer de døvblevnes organisation DBA.
 
§ 3. Som medlem af udvalget kan udpeges ethvert medlem af folkekirken, som har bopæl i den pågældende del af landet og er fyldt 18 år. Den pågældende skal tillige have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for funktionsperiodens start.
 
Stk. 2. Den person, som udpeges af kontaktpræsterne, skal selv virke som kontaktpræst for de hørehæmmede i den pågældende landsdel.
 
§ 4. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år svarende til valgperioden for menighedsråd.
 
§ 5. De udpegede medlemmer afgiver på det første konstituerende møde i hver periode en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske kirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. 
Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indtræder i udvalget, og som ikke tidligere har være medlemmer af Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede øst for Storebælt eller af et menighedsråd.
 
Stk. 2. Hvert år inden kirkeårets begyndelse vælger udvalget ved hemmelig afstemning formand og næstformand for det kommende år. I afstemningen deltager udvalgets medlemmer med undtagelse af præsten for de hørehæmmede og repræsentanten for kontaktpræsterne.
 
§ 6. Suppleanten indtræder i udvalget, når et medlem dør eller udtræder af udvalget.
 
Stk. 2. Når medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 6 måneder, indkalder formanden suppleanten til førstkommende møde i udvalget.
 
Stk. 3. Et medlem skal udtræde af udvalget, såfremt betingelserne for at blive udpeget som medlem ikke længere er opfyldt, jf. § 3.
 
Stk. 4. Udvalget afgør, om betingelserne for lovligt forfald, jf. stk. 2, eller for udtræden, jf. stk. 3, er opfyldt. Udvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen, hvis afgørelse kan påklages til kirkeministeren.
 
§ 7. Udvalgets beslutninger træffes i møder ved almindelig stemmeflerhed. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
 
Stk. 2. Udvalgets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt.
 
Stk. 3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.  Er der uenighed i udvalget om forretningsgangen, afgøres spørgsmålet af biskoppen.
 
§ 8. Udvalget afgiver en skriftlig udtalelse til biskoppen over Haderslev stift om ansøgninger til stilling som præst for hørehæmmede vest for Storebælt.
 
§ 9. Forinden afgivelse af den i § 8 nævnte udtalelse afholdes et møde mellem biskoppen og udvalget. Mødet berammes og ledes af biskoppen, der bistås af en Mund-Hånd-System tolk og/eller skrivetolk efter udvalgets ønske.
 
Stk. 2. På mødet gennemgår biskoppen ansøgningerne.
 
Stk. 3. Efter anmodning fra et udvalgsmedlem eller såfremt biskoppen finder det ønskeligt, afholdes der endnu et orienterende møde, der ligeledes berammes og ledes af biskoppen.
 
§ 10. Udvalgets udtalelse skal behandles på et udvalgsmøde, hvor præsten og den af kontaktpræsterne valgte repræsentant ikke deltager.
 
§ 11. Biskoppen fremsender udvalgets udtalelse til kirkeministeren sammen med sin indstilling om ansættelse i stillingen.
 
§ 12. Hvert år inden 15. februar udarbejder udvalget et overslag over sine udgifter for det kommende regnskabsår, herunder et beløb til fremme af det kirkelige liv blandt hørehæmmede i området.
 
Stk. 2. Overslaget indsendes inden den i stk. 1 nævnte frist til stiftsøvrigheden til godkendelse. Udvalgets udgifter udredes af Fællesfonden.
 
§ 13. Nærværende vedtægt kan alene ændres af Kirkeministeriet.
 
§ 14. Nærværende vedtægt træder i kraft ved Kirkeministeriets godkendelse.
 
Godkendt af Kirkeministeriet ved skrivelse af 11. oktober 1994.

 

[ admin ]